Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
81
Name of the movie Nyiragongo
Country of origin Belgium
Director Patrice Goldberg
Screenplay Benjamin Luypaert
Summary  Imagine climbing a fire mountain, peaking at over 3,000 meters above sea level and abseiling on its internal sides, inside her steaming mouth, to try to predict when it will start to spit lava surrounding villages ... this is the adventure of scientists live Royal Central Africa in Tervuren Museum, roped with the National Museum of History natural Luxembourg. And it is in Congo they go to regularly take the pulse of Nyiragongo. The most active volcano in Africa killed nearly 200 people in the Goma region. Now the monster is placed under close surveillance and Belgian and Luxembourg researchers are conducting this monitoring, and supporting the work of the Goma Volcano Observatory. They install high-tech instruments capable of measuring the slightest breath of the volcano. This means approaching everything, near the mouth of the beast: a fire lake gigantic merger, amazing beauty but extremely dangerous because of its liquid lava that threatens to overflow at any time.< /td>
Duration 27 min. Year of origin 2014
82
Name of the movie Biomimicry
Country of origin Belgium
Director Véronique Neczyporenko
Screenplay Patrice Goldberg
Summary Kopírovat není pěkné! Ale někdy to může být dobrý nápad, v případě, že nás ke kopírování inspiruje příroda. Lepidlo udělané z částeček žabí kůže; flexibilita sloních chobotů. Přírodou inspirované výzkumy dneška a zítřka: na značky! Připraveni? Kopírujte!

 It's not nice to copy! We repeat from the benches of the school. However, copying can be a great idea ... if it is nature that inspires us. Glue made by mold, staggering the properties of the skin of frogs; the incomparable flexibility of elephant's trunk; without forgetting the famous self-cleaning leaves enzymes: in fact the world around us is full of extraordinary species. Copy living in the most cool apps, this is the starting point of a discipline that has the wind behind biomimicry. But beware, the inventions you'll see in this film also includes all human creativity. Bio-inspired researchers of today and tomorrow: on your marks. Ready? Copy!
Duration 24 min. Year of origin 2014
83
Name of the movie Van Gogh
Country of origin Belgium
Director Ophélie Delarouzée
Screenplay Patrice Goldberg
Summary  Van Gogh under the scrutiny of researchers! Scientists cannot help looking at art with a third microscopic eye. Using the latest digital technology and the most powerful X-rays, they penetrate within tables to investigate the great painters who have marked the history of art. Exploring the traces of paint left by Vincent Van Gogh, they also managed to discover many hidden secrets. They even unveiled new pieces of art!
Duration 11 min. Year of origin 2014
84
Name of the movie Stratosphere
Country of origin Belgium
Director Cyril Fleury
Screenplay Patrice Goldberg
Summary  Is it necessary to get a spacecraft to take pictures of our planet? Well, not necessarily. Belgian photographer managed to take stunning pictures of Earth from the stratosphere without leaving dry land! His trick? Use a ball and a simple box filled with crude instruments, sent from his garden. An incredible adventure, made with his family and friends.
Duration 7 min. Year of origin 2014
85
Name of the movie Graffiti Dixit Art
Country of origin France
Director Cécile Gamard
Screenplay Cécile Gamard
Summary  Through the career of New York graffiti artist Quik, Graffiti dixit art follows the long history of graffiti art, from its birth, to its later admission into museums, and unveils the ambiguous situation of the movement within the European art market.
Duration 52 min. Year of origin 2013
86
Name of the movie A SHAPE OF AN EMPIRE
Country of origin Germany, USA
Director Kai Miedendorp
Screenplay Kai Miedendorp
Summary  Whenever I reflect on the situation of today’s world, whether it concern the society, ecology, economy, culture or civilization, I always end up confronting the moral question: what action is acceptable or responsible? Humans believe that their will is free. This illusionary perception of freedom stems from our consciousness, experience and our indifference to prior natural causes. They are sensible of their desire and unaware of the causes by which their desires are determined. Hence this film piece illustrates the human behavior with ourselves and the relationship to nature in 3 chapters, in the living and life-giving organism of California.
Duration 36 min. Year of origin 2014
87
Name of the movie Less is more - The limits to growth ande the better life
Country of origin Germany
Director Karin de Miguel Wessendorf
Screenplay Karin de Miguel Wessendorf
Summary Je prosperita možná bez ekonomického růstu? "Největším problémem Evropy je nedostatek ekonomického růstu," říkají politici. Nicméně, ekonomická krize, změna klimatu a nedostatek zdrojů otřásly víru v neomezený ekonomický růst.  Karin de Miguel Wessendorf chce zjistit, jak udržitelný jeho vlastní životní styl je. Doprovázíme autora na cestu po Evropě. 

 Is there prosperity without economic growth? Throughout Europe, the film searches for examples showing the way towards a post-growth economy. “The biggest problem in Europe is the lack of economic growth”. This is the credo of businesses and politicians. However, the economic crisis, climate change and scarcity of resources have shaken the belief in unlimited growth.Filmmaker Karin de Miguel Wessendorf wants to find out how sustainable her own life style is. We accompany the author on a trip through Europe. She searches answers to the questions: „What I must change, so that my lifestyle is sustainable? And what can I renounce without loss of quality of life?“ She visits people, initiatives and enterprises that have recognised that economic growth cannot be the measure of all things.
Duration 52 min. Year of origin 2013
88
Name of the movie How Hipolito Vazquez found magic where he never expected
Country of origin Argentina
Director Matías Rubio
Screenplay Matías Rubio
Summary  Hipólito Vázquez is an old talent's scout, that, among his loyal partner Cholo, is looking for a little child whose supposed to "do magic with the football". Therefore they go on a long journey to the distant Club "La Camelia" following the advices of a mistery man. But as the trip goes along, not everything goes as planned and maybe what he ends up discovering was not exactly what he expected to find.
Duration 15 min. Year of origin 2013
89
Name of the movie Práce České geologické služby v Jižní Etiopii
Country of origin Czech Republic
Director Petr Hajn
Screenplay Petr Hajn, Vladislav Rapprich
Summary  Jižní Etiopie - těžko najít na světě místo, kde se kombinuje tolik rozličných nebezpečných geologických fenoménů. Oblastí probíhá jedna z částí Velké příkopové propadliny, tedy zóna podél které se východní Afrika trhá od zbytku kontinentu. S riftem je spojena intenzivní zemětřesná a vulkanická činnost. Prudké svahy vznikající na hranách sesuvů nebo podél kaňonů jsou náchylné ke skalním řícení a sesuvům. Celá oblast je také ohrožena intenzivní erozí půdy. Právě v této oblasti pomáhají čeští geologové kolegům z Etiopie porozumět a vymapovat hlavní zóny ohrožované nebezpečnými geologickými procesy.
Duration 15 min. Year of origin 2014
90
Name of the movie Vymírání a zotavování ekosystémů - Co může výzkum zkamenělin říci k současné ekologické krizi?
Country of origin Czech Republic
Director Petr Hajn
Screenplay Petr Budil, Marika Polechová, Petr Hajn
Summary  Vznik a vývoj života na bázi uhlíku na naší planetě Zemi umožňuje úzké rozpětí teplot, tlaků, obsahu chemických prvků (zejména dusíku, kyslíku, uhlíku, fosforu a vápníku) v zemské kůře, v moři a v atmosféře. Země je chráněna magnetickým polem a ozónovým štítem před účinky záření z vesmíru. Život na Zemi vždy balancoval v křehké a dynamické rovnováze s neustále se měnícím a přeci poměrně stabilním životním prostředím. Měnící se prostředí často umožňuje vznik nových druhů. Pokud jsou ale změny příliš velké či trvají příliš dlouho, ekosystémy nejsou schopny se změnám přizpůsobit a dochází k jejich místnímu, ale i celosvětovému kolapsu a k rozsáhlým vymíráním. Jak takové velké vymírání probíhá si ukážeme na příkladu zhroucení ekosystémů ve svrchním ordoviku a při hranici ordoviku a siluru ve starších prvohorách. O tomto vymírání máme mnoho dokladů v blÍ zkém okolí Prahy či dokonce v Praze samotné.
Duration 15 min. Year of origin 2014
91
Name of the movie Geoparky – mosty mezi geologickým dědictvím a lidmi
Country of origin Czech Republic
Director Petr Hajn
Screenplay Veronika Štědrá, Petr Hajn
Summary  Národní geoparky na našem území navazují na tradiční propojení života s přírodou, s geologickými a klimatickými podmínkami danými každému regionu do vínku. Styl života je dán morfologií terénu, nadmořskou výškou, typem skalního podloží, kvalitou půd, hustotou a charakterem vodní sítě a vegetací, prostě geologickými poměry. I na historii a předměty denní potřeby se můžeme jednou za čas podívat geologickýma očima. Uvidíme pak třeba přechodný okamžik geologických dějů, porcelánu jako kaolínovou rudu a starou těžebnu, pivovarské sklepy ve středověké stříbrné štole, historické průmyslové objekty jako dědictví po nerostném bohatství, i zdroje pro historické památky a tradiční řemesla. Toto vše i další souvislosti našeho geologického dědictví připomínají území zvaná geoparky.
Duration 15 min. Year of origin 2014
92
Name of the movie Sopky v srdci Evropy
Country of origin Czech Republic
Director Petr Hajn,
Screenplay Petr Hajn, Vladislav Rapprich
Summary  Česká republika sice není ohrožována přítomností žádného aktivního vulkánu, přesto je to území plné vyhaslých sopek. Po miliony let se do nich zahlodával zub eroze, který na jednu stranu obrousil původní sopečné tvary, na druhou stranu odkryl sopečné uloženiny dávných erupcí. Ve filmu si představíme nejzajímavější pozůstatky sopečné činnosti na našem území, na kterých si zároveň budeme, s využitím instruktivních animací, předvádět rozličnost vulkanických procesů, jako jsou různé typy erupcí, chování lávy v korytě řeky nebo rozpad vulkánu a formování laharu.
Duration 15 min. Year of origin 2014
93
Name of the movie Jak sesuvy a skalní řícení ovlivňují životy lidí
Country of origin Czech Republic
Director Petr Hajn
Screenplay Petr Kycl, Petr Hajn
Summary  Film o sesuvech a skalním řícení poukazuje na nebezpečí, které tyto geologické procesy představují. Na vybraných příkladech se podíváme na průzkum a sanaci sesuvných svahů. Zvláštní pozornost je věnována jednomu z nejzávažnějších sesuvů v České republice – sesuvu na dálnici D8 u Dobkoviček. Skalní řícení a sesuvy významnou měrou ovlivňují život obyvatel a stát vynakládá velké prostředky na jejich zmáhání a stabilizaci.
Duration 15 min. Year of origin 2014
94
Name of the movie Bádejte s námi v geologické mapě
Country of origin Czech Republic
Director Petr Hajn
Screenplay Jaroslava Pertoldová, Pavel Hanžl, Petr Hajn
Summary  Vzdělávání společnosti v geologii má velký význam pro široké spektrum lidských činností. I základní znalosti týkající se horninového prostředí, nerostných surovin, podzemní vody a půdy mohou pomoci při nenadálých přírodních událostech (sesuvech, záplavách, skalních říceních). Posláním geologie a geologů je zkoumaní litosféry planety Země. Základní metodou je geologický výzkum spojený s geologickým mapováním. Geologické mapy jsou unikátní, odborně specializované mapy, představující geologický 3D model stavby planety Země. Zobrazují tvar geologických těles, jejich vzájemné vztahy i polyfázový geologický vývoj v časovém horizontu stovek miliónů let. Tvorba geologické mapy představuje systematickou tvůrčí, vysoce interperační práci týmu výzkumníků. K tomu, abychom se mohli účinně bránit a eliminovat možné přírodní katastrofy, je třeba nejen součinnosti geologů s mnoha dalšími specialisty, ale také ochoty široké vzdělané společnosti naslouchat jejich závěrům.
Duration 15 min. Year of origin 2014
95
Name of the movie Doklady života z věčně zamrzlého kontinentu
Country of origin Czech Republic
Director Petr Hajn
Screenplay Radek Vodrážka, Petr Hajn
Summary  Antarktida bývá nazývána věčně zamrzlým kontinentem. Málokdo ale tuší, že v oblasti Antarktického poloostrova jsou velká odledněná území, kde může paleontolog nalézt úchvatné doklady života z minulých dob. Film dokumentuje některé významné objevy, které se podařily během expedic České geologické služby na Antarktidu - například nález zkamenělého vodního plaza z dob dinosaurů či obřích amonitů ...
Duration 15 min. Year of origin 2014
96
Name of the movie Der Weg der Pilgerin - Unterwegs nach Santiago de Compostela
Country of origin Germany
Director Bernhard von Dadelsen
Screenplay Bernhard von Dadelsen
Summary  Für diese Dokumentation reiste das ZDF-Team zu den wichtigsten Orten des „Camino Santiago“ und erzählt die unglaublichsten Geschichten aus den Herbergen, Wanderwegen, Kirchen und Klöstern. Die Gefahren am Jakobsweg beispielsweise: warum gab es hier so viele Diebe, Verräter und Mörder? Und die Verlockungen - was waren die Freuden des müden Jakobspilgers? Die Historikern Pilar Abadia von der Universität Burgos erklärt, wie man als Frau in der Männerwelt des Camino überlebte – und es wirklich schaffte, nach einem Marsch durch Europa unversehrt in Santiago anzukommen. Frauen auf dem Weg – das war gar nicht so ungewöhnlich. Wir zeigen, wie hier soziale Schranken nicht mehr viel galten: denn neben den Königen und Päpste pilgerten Grafen, Ritter, Städter, Kaufleute, Bauern: beim Pilgern waren alle so ziemlich gleich. Wir besuchen die alten Herbergen, in denen jeder ein freies Mahl bekam – und kochen dieses „Pilgermenue“ mit der Starköchin Isab el Alvarez aus Burgos nach. Immer wieder faszinierend: die Wunder am Weg. Prachtvolle Kathedralen wie am Schnürchen, und wie auf einer Showbühne werden über ihre Heiligen wunderbarste Geschichten erzählt, dass man nur so staunt. Der Jakobsweg ist heute wieder so attraktiv wie im Mittelalter Da überholen Hochleistungssportler fröhliche Pilgerclubs, da verbünden sich aufrechte Christen mit atheistischen Skeptikern: alle gehen den Jakobsweg. Was treibt sie an? Viele sagen, dass sie auf der Suche sind und ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen. Unsere Dokumentation wird von den dramatischen Höhen und Tiefen des Jakobswegs strukturiert: Luftaufnahmen zeigen die berühmtesten Wegpunkte, Brücken, Kreuzungen, Ortschaften der 1200 Jahre alten Strecke. Vom baskischen Roncesvalles in den Pyrenäen führt uns der Weg nach Rioja, über Domingo de la Calzada ins prachtvolle Burgos. Dann geht es über brütend heiße Ebene zweihundert Kilometer bis zum letzten Hindernis, das raue Bierzo. Wer hier, 120 Kilometer vor dem Ziel noch nicht schlapp gemacht hat, der stürzt sich in den Abstieg nach Santiago de Compostela.
Duration 44 min. Year of origin 2014
97
Name of the movie Szigetköz - The Inland Delta of the River Danube
Country of origin Czech Republic, Hungary, Slovakia
Director Szabolcs Mosonyi
Screenplay Erika Bagladi
Summary V západních oblastech Maďarska život zrychlil - jsou zde větrné mlýny, dálnice, velká města a industriální oblasti po celé zemi. Ale něco je mezi nimi skryto - malé vesničky, lesy a rozvětvené řeky.

 In the Western access areas to Hungary life had speeded up - there are wind-mills, motorways, big cities and industrial parks all over the place. Yet, something is hiding between them. This is an enormous cone-shaped alluvial deposit with tiny villages, forests, and river branches. On one side of this region is today’s Szigetköz. Flowing out of the Alps and Carpathians the Danube River created this land delta unique in Europe. Arriving at the plain the river broke into wide branches where unparalleled fauna developed. These days the river cannot change its course as freely as it used to in the old days. The decisive change came about some twenty years ago with the diversion of the river and the building of the hydroelectric plant of Gabcikovo. Seeing the grip of the built in surroundings the question is obvious: can the fauna preserve its former abundance?
Duration 52 min. Year of origin 2013
98
Name of the movie Rare Earths
Country of origin Germany
Director Christian Schidlowski
Screenplay Christian Schidlowski
Summary Elektrická auta, větrné turbíny, solární panely. Vzácné kovy jsou používány k výrobě zelených technologií budoucnosti, které nejsou tak zelené, jak si každý myslí. Kopání těchto minerálů má za následek znečištění, radioaktivitu a zničené krajiny. Vědci po celé zemi hledají způsob, jak inteligentně recyklovat vzácné zeminy, nebo je nahradit něčím jiným. Ptáme se: Budou tyto vzácné zeminy brzy věcí minulosti, nebo ne? 

Electric cars, wind turbines, solar cells: Rare earth metals are essential ingredients for the green technologies of the future. But they aren’t as green as everybody thinks: Digging for the precious minerals means pollution, radioactivity, and destroyed landscapes. Now scientists around the world are looking for ways to recycle rare earths intelligently – or replace them completely. We ask: Will rare earth metals soon be a thing of the past?
Duration 52 min. Year of origin 2013
99
Name of the movie Footprints of war
Country of origin Germany
Director Max Mönch
Screenplay Max Mönch
Summary Válečné útoky mají velký dopad na ekosystém. Radioaktivita postihla krajiny, miliony tun munice je v našich oceánech, krajiny jsou toxické, deset procent globálních emisí uhlíku je válečného původu. Stopy války je film o dvou protichůdných logikách: logika síly a boje proti logice života a rovnováhy.

 Military attacks have alarming consequences on our ecosystem. Radioactive contaminated landscapes, many millions of tons of ammunition in our oceans, toxic landscapes, ten percent of global carbon emissions - the military footprint is huge. From WWI until today, nature is under fire. FOOTPRINTS OF WAR is a film about two antagonist logics: the logic of strength and fight versus the logic of life and balance.
Duration 52 min. Year of origin 2013
100
Name of the movie Am Puls des Planeten - Wie Tiere unsere Erde retten können
Country of origin Germany
Director Sonja Hachenberger, Markus Froböse
Screenplay Sonja Hachenberger, Markus Froböse
Summary Martin Wikelski zkoumá roli zvířat v potravinovém řetězci, rovnováze s ostatními živočichy a jejich využití k předpovídání katastrof. 

Martin Wikelski ist ein Mann mit einer Mission: Abertausende von Tieren stattet der Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell weltweit mit ultraleichten Sendern aus, um ihre Funksignale von Satelliten aus dem All registrieren zu lassen. Es ist schon jetzt ein Jahrhundertprojekt, an dem rund um den Globus ein Netzwerk hochkarätiger Forscher beteiligt ist. Mit modernster Sender-Technik und mit Lust am Abenteuer ausgestattet, taucht der Visionär Wikelski ein in die Welt der Tiere: Wie beeinflusst der Klimawandel ihr Verhalten und ihren Lebensraum? Welche Rolle spielen Tiere bei der Ausbreitung von Krankheiten oder als Schlüsselspezies in unseren Nahrungsmittelketten? Wie können wir ihr Verhalten für die Vorhersage von Naturkatastrophen nutzen?
Duration 52 min. Year of origin 2013
101
Name of the movie Auf der Suche nach dem Alten Russland - Kiew, Mutter aller russischen Städte
Country of origin Germany
Director Klaus Kastenholz
Screenplay Klaus Kastenholz
Summary  Die “Mutter aller russischen Städte“ war im Mittelalter das Machtzentrum des ersten russischen Reiches – der Kiewer Rus, dem Vorläuferstaat des späteren Russland. Seit 1991 ist Kiew Hauptstadt der nun unabhängigen Ukraine. Ein neuer Anfang für eine alte Metropole, die in fast jedem Winkel ein Kapitel der religiösen, politischen und kulturellen Geschichte Osteuropas erzählt. Der Stolz Kiews und sein prachtvolles Wahrzeichen ist das Höhlenkloster, in dessen verzweigtem Kellergeschoss die Hydrogeologin Irina Tscherewko die faszinierende Welt eines der ältesten russisch-orthodoxen Klöster erkundet. Von der modernen Zeit nach der Unabhängigkeit erzählt der Andreassteig, der auch „Montmartre“ von Kiew genannt wird. Der Galerist Alexander Milovsorov kennt das Viertel wie seine Westentasche, er gilt als Gründervater dieser Künstlerhochburg. Mit ihm und anderen Protagonisten fangen die Filmemacher nicht nur die Geschichte sondern auch das mediterrane F lair der Stadt am Dnjepr ein.
Duration 43 min. Year of origin 2013
102
Name of the movie Strahlende Zukunft - Frankreichs Erbe in der Südsee
Country of origin Germany
Director Helgi Felixson, Titti Johnson
Screenplay Helgi Felixson, Titti Johnson
Summary  Kua und Teariki wollen heiraten, aber Kua macht sich Sorgen: Sie ist auf das paradiesische Tureia-Atoll gezogen um festzustellen, dass beinahe alle Verwandten ihres Verlobten Teariki Krebs haben. Kann das die Folge der 190 französischen Atomwaffentests sein, die bis 1996 in der Südsee stattgefunden haben? Und nun besteht auch noch Erdbebengefahr.
Duration 52 min. Year of origin 2013
103
Name of the movie Firewood, Kanta & Grandpa
Country of origin Japan
Director Takeshi Yashiro
Screenplay Takeshi Yashiro
Summary  Little Kanta and his grandfather live together in the snowy mountains. As the grandfather is sick in bed, Kanta needs to carry firewood home – but the road ahead is scary. Through this journey, he realizes the importance of wood and his grandfather's love.
Duration 16 min. Year of origin 2012
104
Name of the movie Projekt Tarsius - výzkum a ochrana nártouna filipínského
Country of origin Czech Republic
Director Milada Petrů (nyni Řeháková), Rostislav Korejs
Screenplay Milada Petrů (nyni Řeháková), Rostislav Korejs
Summary  Nártoun filipínský je hmyzožravý primát s obrovskýma očima a dlouhými přísavkovitými prsty, jehož drobné tělíčko se vejde do dlaně. Obývá poslední zbytky lesa na několika ostrovech Filipín. O filipínské přírodě, o nártounech, jejich šancích na budoucí přežití, ale také o naší činnosti v terénu v letech 2009-2010 a budoucích plánech projektu Tarsius, o tom všem je náš dokument. Dokument obsahuje mimo jiné také unikátní záběry nártounů filipínských z volné přírody. Neradostnou kapitolou je držení nártounů za účelem pobavení turistů. Od doby vzniku tohoto dokumentu v roce 2010 se našemu týmu podařil obrovský úspěch, díky naší činnosti a spolupráci s úřady se podmínky těchto zvířat pomalu ale jistě mění k lepšímu. V současnosti budujeme své vlastní ochranářské centrum na Filipínách.
Duration 14 min. Year of origin 2010
105
Name of the movie The other side of the shore
Country of origin France
Director Marie DANIEL & Fabien MAZZOCCO
Screenplay Marie DANIEL & Fabien MAZZOCCO
Summary  « We use to cross the dunes when we go to the ocean, but we never take a real look into this strange landscape... Wild, Desert and Alive! ... Without any voice over and comments, this film bring us into a new vision of the invisible animals, plants living in the dune... during one day and one night.... an free experience of sounds and images, for a free imagination! »
Duration 13 min. Year of origin 2013
106
Name of the movie Carousel of Life - The Traditional Orchard
Country of origin Germany
Director Annette and Klaus Scheurich
Screenplay Annette Scheurich, Mi-Yong Brehm, Moritz Mayerle
Summary Film o barvách přírody, ovocných stromech a šťavnatém ovoci.

 Blossoming trees, meadows splashed with colour and juicy fruit – traditional mixed orchards are a little paradise right on the outskirts of our cities and villages. Here, plants, animals and man live in a mutually dependent symbiosis. It is a world of its own, that turns with the rhythm of the seasons. A carousel of life – with no beginning and no end. Hundreds of years ago, man created this unique cultivated landscape to enable him to grow fruit in large quantities while using the fields to raise livestock. Over time, these orchards have become a widely varied habitat, home to countless animal, insect and plant species. The old fruit trees offer nesting places for almost every species of bird, the many grasses, flowers and herbs attract insects while underground there are multitudes of field mice – welcome sustenance for foxes and birds of prey. Migratory birds return to the traditional mixed orchards every year as the conditions here are ideal for breeding. Only with the help of man can traditional mixed orchards be preserved. From pruning the trees at the end of winter and mowing the grass throughout summer to the fruit harvest in autumn - man creates change all year round in the orchards, shaping the lives of its animal inhabitants as he does so. It takes a lot of work to care for and cultivate these orchards, and the return is uneconomical compared to ordinary, commercially-run orchards. Today, traditional mixed orchards are among the endangered biotopes in central Europe. The film is a ride on the carousel of life that is never ending in the orchard. As the seasons change, we experience the interplay of nature, man and animal. Each depends on the other – and observing this miniature world, we gain an impressive perspective on the principles of life. We accompany typical orchard dwellers like the nuthatch, field mouse, the squirrel or the deer throughout the year, experience carefree, astonishing and poignant moments and watch the eternally fascinating dance of life and death. These encounters create an awareness that traditional mixed orchards are much more than an obsolete agricultural anomaly. As an essential part of European heritage they are above all a valuable habitat for our indigenous and fascinating animals, insects and plants. A last remnant of the Garden of Eden.
Duration 52 min. Year of origin 2014
107
Name of the movie Christmas Winter Wonderland
Country of origin Germany
Director Annette and Klaus Scheurich
Screenplay Mi-Yong Brehm, Annette Scheurich
Summary Zima má velmi speciálního, magického ducha a kouzlo. Čas tradic a zvyků: sněhuláci přicházejí k životu, Santa řádí v obchodních domech a tak dále. Nicméně pro zvířata je toto období velmi často osudným. Musí budovat strategii a složitě se připravovat, aby vůbec zimu přežili. 

 Winter casts a very special, magical spell. It’s a time for traditions and customs: snowmen come to life, Santas wander through brightly-lit Christmas markets, much to the delight of the children. But indigenous animal life pays no heed to this human idyll. For them, winter is a time of austerity. Squirrels, boars and lynx all have their own strategy for surviving the winter. But despite an amazing ability to adapt, the fight for survival is hard – and can often only be won with the help of human beings. The film takes us on a journey through wintry Germany - underscored by a childlike enthusiasm for the cold season. Snow-covered fairy-tale landscapes, unusual wildlife stories and touching tales about animals create a special heart-warming winter atmosphere that not even adults can escape: Contemplative, amusing and fascinating all at the same time, the film lyrically illustrates the charm of an enchanting Christmas Winter Wonderland.
Duration 52 min. Year of origin 2014
108
Name of the movie Mühlen, Meer und Trottellummen
Country of origin Germany
Director Stefan Quante
Screenplay Stefan Quante
Summary  A documentary about the first German offshore windpark called Alphaventus. The film shows the extreme difficulties in constructing and running such a plant. Main character Karsten Pioch is a highly specialized electrician. For him working offshore turns out to be the biggest adventure of his life.
Duration 45 min. Year of origin 2011
109
Name of the movie Unplugged
Country of origin Serbia, Finland
Director Mladen Kovacevic
Screenplay Mladen Kovacevic
Summary  “Unplugged” is an existential allegory about blowing into tree leaves, that humorously rattles between the most primitive of nature's instruments and the most universal escapism of music. It is a parable about the long-lost connection with simple joys of nature. Meet Josip, amateur inventor set out to decode the artistry of leaf-playing, and the last leaf-players – Vera, ex private detective, and Pera, the know-it-all peasant – in the autumns of their lives, still going for the verdant leaves. Music has rarely been so offbeat. Nature rarely so entertaining.
Duration 53 min. Year of origin 2013
110
Name of the movie Cissa - The Flower
Country of origin Belgium, Ecuador
Director Jacques Dochamps, José Gualinga
Screenplay Jacques Dochamps, José Gualinga
Summary  Threatened by the petroleum industry, the Amazonian people of Sarayaku lead a constant fight for their survival. Inspired by an ancestral shaman song, they commit, in an incredible challenge of universal reach: the Border of Life.
Duration 61 min. Year of origin 2013
111
Name of the movie Dál nic
Country of origin Czech Republic
Director Ivo Bystřičan
Screenplay Ivo Bystřičan
Summary  „Dneska jako člověk seš míň než ta žabička, ty vado.“ Ani po sedmi letech se stavařům nedaří uvést do provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8, vedoucí chráněnou oblastí Českého středohoří směrem do Německa. Dokončení stavby blokuje série žalob občanského sdružení Děti Země, které upozorňuje na nezákonný průběh celého projektu. Místní lidé ale vnímají situaci odlišně. Kvůli nedostavěným úsekům jim pod okny denně proudí nekonečné množství aut a kamionů a oni by se rádi dočkali klidu. Neřeší přitom, že za zpoždění stavby může v první řadě neschopnost státu dodržovat vlastní zákony. Autorský film vypovídající o nefunkčnosti státu je rámován vizuálně působivými obrazy unikátní krajiny Českého středohoří, za monumentálního podkresu Wagnerovy opery Tannhäuser.
Duration 72 min. Year of origin 2013
112
Name of the movie Icefall
Country of origin Switzerland
Director Joseph Areddy
Screenplay Joseph Areddy
Summary  Dani Arnold, Stefan Siegrist, and other remarkable athletes climb frozen waterfalls which were lit up and glowing at night - a rare adventure shot in the barren beauty of Norway's icefalls.
Duration 4 min. Year of origin 2013
113
Name of the movie La voix de la Toundra
Country of origin Belgium
Director Jean Ehret
Screenplay Jean Ehret
Summary  Anastasia Lapsui is the first film-maker from the Far North of Russia to have filmed her people in her mother tongue - Nenets. Born in the Yamal tundra in 1943, she bears witness to the end of an era, filming a world in the process of mutation. With the same desire to pass on knowledge I filmed Anastasia Lapsui in her daily and professional life. Through a "making of" from her latest film-shoot, this is a portrait of a film-maker and her people, the Nenets of the tundra.
Duration 52 min. Year of origin 2013
114
Name of the movie Draussen ist wo Du nicht bist
Country of origin Germany
Director Friederike Hoppe
Screenplay Friederike Hoppe
Summary  The indoor garden © institution is an indoor garden institution where people can apply to go on holidays from their everyday life. WE OFFER PONIES, GARDEN GAMES, PRINCESS COSTUMING ETC. FUN! FUN! FUN! FUN! PARTY PARTY! YAY PARTY! YAY!
Duration 10 min. Year of origin 2013
115
Name of the movie Quälen
Country of origin Germany
Director Rebecca Blöcher
Screenplay Rebecca Blöcher
Summary  The film is based on the poem of the same name by Etta Streicher. It is concerned with not speaking out, keeping your feet still or actually biting the bullet and achieving inner freedom. And about how individual mental states influence the world.
Duration 4 min. Year of origin 2013
116
Name of the movie Intrusion
Country of origin Germany
Director Natalie Plaskura
Screenplay Natalie Plaskura
Summary  The short film INTRUSION does not tell a classical story. The main focus lies on the visual design, which has the intention to convey a mood. The motives and the associative dramatic composition are reminding of dream sequences, nightmares or hallucinations in which the uncanny and the curious are staged; Unrealistic, seemingly disparate, yet interrelated scenes that poke, like an intrusive recurring traumatic experience, into the mind of the powerless spectator.
Duration 11 min. Year of origin 2012
117
Name of the movie Snail Trail
Country of origin Germany
Director Philipp Artus
Screenplay Philipp Artus
Summary  A snail invents the wheel and goes through a rapid cultural evolution, to finally get back to its origin.
Duration 3 min. Year of origin 2012
118
Name of the movie Wasser
Country of origin Germany, Great Britain
Director Leonardo Re
Screenplay Tim R. Gloystein
Summary  Wasser explores various stages of a man's apathy. Unable to see or perceive his wife, he associates her missing with water. To remind himself of her and in an attempt to avoid his more and more self-centric behaviour, he exhibits water-filled jars throughout the apartment. Based on a true story.
Duration 10 min. Year of origin 2014
119
Name of the movie Wind
Country of origin Germany
Director Robert Löbel
Screenplay Robert Löbel
Summary Vítr je krátký animovaný film o denní rutině života ve větrné zemi. Lidé, kteří v této oblasti žijí svůj život plně přizpůsobili životu ve větru. Vítr jim tak vytváří zcela přirozené životní prostředí.

 "WIND" is a short animation about the daily routine life in a windy country. WIND is an animated short about the daily life of people living in a windy area who seem helplessly exposed to the weather. However, the inhabitants have learned to deal with their difficult living conditions. The wind creates a natural system for living.
Duration 4 min. Year of origin 2013
120
Name of the movie Bosteri unterm Rad
Country of origin Germany
Director Levin Hübner
Screenplay Levin Hübner
Summary  Bosteri is a village in the middle of the Kirghiz steppe. There, between wild horses and one of the world’s largest mountain lakes, a Ferris wheel rises up into the sky that only runs for two months of the year. An encounter with the people that summer has left behind.
Duration 24 min. Year of origin 2014
121
Name of the movie An adventurous afternoon
Country of origin Germany
Director Ines Christine Geisser, Kirsten Carina Geisser
Screenplay Ines Christine Geisser, Kirsten Carina Geisser
Summary  Actually Giant Fox & William Honda just want to enjoy a coffee together, but the afternoon is getting more adventurous than they thought.
Duration 6 min. Year of origin 2013
122
Name of the movie Vue pointe
Country of origin Germany
Director Arne Körner
Screenplay Arne Körner
Summary  The biography of a place: a deserted island. A past kingdom. Everything is changing. In a close observation tells the island her own story over which has laid years ago a veil of uninhabitability. What's happened here and when?
Duration 11 min. Year of origin 2014
123
Name of the movie Das kalte Herz
Country of origin Germany
Director Hannes Rall
Screenplay Hannes Rall
Summary  The Black Forest in the 19th century: A young and poor charcoal-burner desperately wants to become rich. He trades his warm heart for a cold stone with the evil spirit of the forest. A cautionary tale about the effects of greed on the human soul, based on a darkly romantic German fairy tale.
Duration 29 min. Year of origin 2013
124
Name of the movie In Zukunft
Country of origin Germany
Director Darja Pilz
Screenplay Darja Pilz
Summary  The small village Future lies nestled somewhere in the middle of the Russian taiga. Forgotten by their country, its dwellers are fighting the harsh Russian winter and are defying the demise of their home. While the rest of the country is enthusiastic about the current presidential election, the prospects for Future could be a lot better. A both cheerful and melancholy farewell to a village on the outskirts of modernity. An ode to transience.
Duration 64 min. Year of origin 2013
125
Name of the movie Panopticonthera subobscura
Country of origin Austria, Germany, Mexico
Director Marco Schmitt
Screenplay Marco Schmitt
Summary  Through a spiritual ritual, a shaman calls a flying drone, It arrives from the sun and becomes a spiritual tool of the shaman. It flies away, over the octagonally-planned residential community and transforms a police officer into a hybrid owl-human. It departs towards an Aztec plateau, where it enters a spiritual dance with the director and transforms him to a Jaguar. The director hypnotizes the drone and sends it through the sculpture „Disco Solar“ into the cosmos back to the origin.
Duration 17 min. Year of origin 2014
126
Name of the movie Teilchenbeschleunigung
Country of origin Germany
Director Simone Catharina Gaul
Screenplay Simone Catharina Gaul
Summary  More success. More Money. More power. More partying. More, and more, and more. Until finally we are out of breath, and then someone misses the turn. Chris searches for a kick through motocross races on ice. Rea and Bea party to excess all night long. Melitta never stops running. All trying to get out of their daily hamster wheel lives, looking for emotional content in a harsh, technical world built of concrete, steel and plastic where personal achievement and success are all important. All of them are running away, but always in circles. An experimental visualization of our daily life acceleration.
Duration 8 min. Year of origin 2012
127
Name of the movie Erntefaktor Null
Country of origin Germany
Director Helena Hufnagel
Screenplay Helena Hufnagel
Summary  The safest nuclear power plant worldwide‘ describes the bizzare everyday life of people living and working at the nuclear power plant in Zwentendorf, Austria. Since 1978 the plant has been ready for operation. Shortly before it was set to open, popular vote prevented the start of the plant – it was never put to use until today. What raises huge concerns in the minds of people, especially in the case of Fukushima, is nothing particularly extraordinary in this cosmos. The scene is unimaginable: a primary school in the old office building of the nuclear power plant, parties in its cottage front yard, tourists holidaying on the Donau and eating Wiener Schnitzel with view of the plant and Greenpeace practicing climbing for real operations on active plants in Europe. The most important person of all is the caretaker Johann Fleischer, who has a positive opinion of nuclear power and a job like a pope: unique and one of a kind worldwide. This nuclear power plant doesn’t divide fuel elements, it brings people of different personalities and opinions together. In an odd way.
Duration 28 min. Year of origin 2012
128
Name of the movie Fänger
Country of origin Germany
Director Fabian Koppenhöfer
Screenplay Fabian Koppenhöfer
Summary  The catcher desperately tries on the edge of a steep cliff to preserve the playing children from falling into the abyss. At the end he has no other option to go his own way.
Duration 5 min. Year of origin 2014
129
Name of the movie Home in mind
Country of origin Germany
Director Tami Liberman
Screenplay Tami Liberman
Summary  Tami, a newcomer to the online 3D world of Second Life, approaches owners of virtual Second-Life homes in an attempt to re-discover her own lost home. Blending Second- Life and real-life footage, Tami explores the experience of home in the virtual era, and the ability to capture it on film.
Duration 10 min. Year of origin 2013
130
Name of the movie Green Gold
Country of origin Germany
Director Barbara Marheineke
Screenplay Barbara Marheineke, Susanne Mikulski
Summary  Why has the USA waged two wars with Iraq within only a few years? Why have weapons of mass destruction—the reason for the most recent war in Iraq—never been found, and why are American special units still there? In the film “Green Gold”, secret recordings are uncovered which reveal the real motive behind the invasion. The film shows how an accidental discovery is to revolutionize global energy policy and how the mutation of a desert gecko caused both Iraq wars. Barbara Marheineke`s short film deals with media manipulation and uses media coverage of the Iraq wars as an example: truth and lies are sometimes so closely tied that at a certain point anything seems possible...
Duration 13 min. Year of origin 2012
131
Name of the movie Ice is melting
Country of origin Germany
Director Sebastian Stojetz
Screenplay Sebastian Stojetz
Summary  Strandatmosphäre. Sand, Liegestuhl, Palme, Kühlbox. Eine Strandlady und ein lässiger Kontrabassist. In der Mitte: ein Junge, der sein Eis über alles liebt und dafür über Leichen gehen würde. Er hat viele bunte Eiskugeln auf seine Waffel geladen und schleckt sie genüsslich. Das Eis schmilzt schnell und zerfließt dem Jungen zwischen seinen Händen. Ein ungleicher Kampf beginnt: der Junge schleckt immer hastiger, immer gieriger, um die Masse an davon fließendem Eis nicht zu vergeuden. Doch natürlich bahnt sich das Eis seinen weg, tropft zu Boden. Es wird eine Batzerei. „ICE ІS MELTIІNG . STOP CLIMATE CHANGE.“ In dem Fortsetzungs-Spot der vor kitschiger Alpenkulisse abläuft, erleben wir dieselbe Situation nach ähnlichem Muster. Nur dass diesmal das Setting auf Österreich getrimmt: „ICE IS MELTING. NOW EVEN IN AUSTRIA.“
Duration 3 min. Year of origin 2014
132
Name of the movie Planet e.: Death in the Beehive
Country of origin Germany
Director Berndt Welz
Screenplay Berndt Welz
Summary V létě 2008 zemřely během několika hodin miliardy včel  v oblasti údolí Rýna v Německu . Oficiálně kvůli poruše secího stroje. Jednalo se o pesticidy, které patří do skupiny takzvaných neonikotinoidů. Je podezření, že tyto pesticidy mají smrtící dopad na včely. Do té doby francouzští vědci ukázali, co udělali pesticidy, s imunitním systémem a navigačním systémem včel.  Význam včel pro produkci potravin je obrovský a v neposlední řadě je o miliard dolarů v chemickém průmyslu.
 In summer 2008 billions of bees died in the area of the Oberrheingraben in Germany within a few hours. Officially due to a malfunction of a sowing machine that accidentally distributed a big load of a new pesticide. This pesticide belonging to the group of so called Neonikotinoide is under suspicion having a deadly impact to bees. In the meantime French scientists proved that this pesticide is also damaging the immune system and the navigation system of the bees. The death in the beehive is about the mass mortality of the bees, the importance of bees for food-production and not at least about the billion dollar business volume of the chemical industry.
Duration 29 min. Year of origin 2012
133
Name of the movie Planet e.: Plunder of the Sea
Country of origin Germany
Director Winfried Schnurbus
Screenplay Winfried Schnurbus
Summary  75 percent of worldwide seas are already overfished. Up to now all efforts have failed to stop the plunder the oceans. Is there any chance to anticipate the collapse of the seas? The ZDF Crew has accompanied the marine biologist and environmental activist Iris Menn to the waters rich in fish at the West African coast. “I’m here to protect the oceans”, says Iris who is – in order of Greenpeace - documenting the ruthless ado of the deadbeat but effective fishing fleet from Asia, Russia and the Baltic countries as well as the high-tech fish trawlers from Europe in front of the Senegalese and Mauritanian waters. Together with her overbold troop of activists from all over the world the scientist Iris is risking her life just to brandmark the trawlers as ‘plunderer’.
Duration 29 min. Year of origin 2012
134
Name of the movie Planet e.: Sardinia's deadly secret
Country of origin Germany
Director Dr. Birgit Hermes
Screenplay Dr. Birgit Hermes
Summary  Sardinia is well known for its beautiful beaches and turquoise-blue sea. Less familiar than its beauty are the military activities on the island conducted by different parties behind the scenes. They came to public awareness when the so called “Quirra syndrome” got into media. The “Quirra syndrome” is a cluster of diseases including malformations in newborn children and animals and different forms of cancer, that hit militaries and civilians living inside and around the military area of the Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze Salto di Quirra (PISQ).
Duration 29 min. Year of origin 2012
135
Name of the movie Planet e.: The Tiger Experiment
Country of origin Germany
Director Axel Gomille
Screenplay Axel Gomille
Summary  Tigers are under threat of extinction. Poaching and the destruction of their habitat are the main reasons why the wild populations of the largest big cat have decreased by a frightening 96 per cent – to around 4,000 individuals. About half of them live in India. The decision about the future of the tiger has to be made there. When a wild tigress left behind two orphaned cubs in the Indian jungle, instead of taking them to the zoo, they were raised by the forest department and reintroduced to the wild. It is the first such effort in the world that could perhaps set a precedence for the future. But will these tigers behave like their wild counterparts, could they even become man-eaters? If this experiment proofs to be successful, it would open up completely new avenues for conservation.
Duration 29 min. Year of origin 2013
136
Name of the movie Planet e.: Good Soya - Bad Soya
Country of origin Germany
Director Marco Keller
Screenplay Marco Keller
Summary  Soya belongs to the world’s most important protein sources. Brazil is one of its biggest producers. Tremendous areas of tropical rain forests are cleared only to grow soy. Ecological devastation included. Besides indigenous people are ruthlessly dislodged from their territory. Most of the farmers are now growing genetically modified species. A billion Dollar deal for the international agribusiness. God soya – bad soya shows the way of a soya bean from Brazil to the feeding troughs of the western World. It’s about how the pigs of the rich eat the food of the poor with all the conflicts of mass production, greed of gain and environmental degradation.
Duration 29 min. Year of origin 2013
137
Name of the movie Der goldene Oktober: Ich glaub, ich steh im Wald
Country of origin Germany
Director Marko Rösseler
Screenplay Marko Rösseler
Summary  Peter Wohlleben hat einen Traum: Er steht im Wald - umringt von Baumriesen, die miteinander sprechen. Ein Wald, in dem die großen Bäume ihren Nachwuchs erziehen. Sie sagen: "Nicht so schnell, wachs langsam." Peter Wohlleben hört zu. Er ist Förster in der kleinen Gemeinde Hümmel, in der Nähe von Bad Münstereifel. Hier ist er seinem Traum schon ziemlich nahe, einem Wald ohne Hüter, der sein natürliches Gleichgewicht selbst reguliert. In seinem Revier gibt es riesige Buchen, Jahrhunderte alt. Der Förster will sie bewahren. Doch die Gemeinde Hümmel muss auch Gewinn aus ihrem Wald schlagen. "Die klassische Forstwirtschaft schützt unsere Wälder nicht, sondern beutet sie aus," sagt Wohlleben. Deshalb macht sich der Förster auf die Suche nach neuen Wegen der Waldwirtschaft. Reporter Marko Rösseler begleitet ihn dabei und trifft auf Naturliebhaber, die im Wald ihre letzte Ruhe suchen - auf einem Urnenfriedhof. Oder auf gestresste Städter, die mit Schlafsäcken unter raschelnden Zweigen übernachten wollen. Auch stapft er mit Managern durchs Unterholz, die den Wald von Hümmel zu Werbezwecken pachten möchten. Und weil das alles mehr Arbeit macht als eine gewöhnliche Forstwirtschaft, braucht Wohlleben dringend einen zweiten Förster als Kollegen. "Wer hier anfangen will, der muss viel Durchsetzungsvermögen haben," sagt Wohlleben. Und er muss die Sprache der Bäume verstehen - schließlich geht es um Wohllebens Traum.
Duration 29 min. Year of origin 2011
138
Name of the movie Hier und Heute – Aus dem Alltag, auf die Alm
Country of origin Germany
Director Stefan Weiße
Screenplay Stefan Weiße
Summary  Další díl německého dokumentárního seriálu "Tady a teď", tentokrát s podtitulem: "Z každodenního života"
Duration 29 min. Year of origin 2012
139
Name of the movie Hier und Heute – Bock auf Ziegen
Country of origin Germany
Director Wolfgang Minder
Screenplay Wolfgang Minder
Summary Další díl německé dokumentární série "Tady a teď´", tentokrát s názvem: "Kozel na kozy"
 „Hätte mir einer vor vier Jahren gesagt: ‚Du wirst Bauer!’ – Ich hätte geantwortet: ‚Alles werde ich, aber das nicht. Ich hab ja nicht mal einen Hof!’“ Und dann ist es doch genau so gekommen für Jan Kupka, den 27-jährigen Jungbauern. Bislang war Jan Kupka auf eine Lebensweise vom Typ Hotel Mama eingestellt. Er weiß lange nicht, was er aus seinem Leben machen soll, arbeitet mal im Zirkus, schmeißt eine Lehre als Schreiner und landet schließlich bei den Ziegen. Der Eigensinn und die Sturheit der Tiere passen gut zu Jan. Er macht eine Lehre zum Landwirt, und seine Eltern steigen mit ein – ein Quereinstieg, sozusagen. Vater Hans, von Haus aus Architekt, und seine Frau Christel hatten sich schon zur Ruhe gesetzt. Jetzt reizt sie die Herausforderung, noch einmal etwas völlig Neues aufzubauen. Nur: Ein Ziegenhof ohne vorherige Erfahrung, kann das gut gehen? Betriebe in der Größenordnung, wie ihn die Kupkas gerade aufbauen, sind eher vom Aussterben b edroht. Trotzdem haben sie ihr ganzes Geld in Jans Idee vom Bio-Ziegenhof gesteckt. Reporter Wolfgang Minder begleitet den Ziegenhof der Kupkas über ein halbes Jahr bei ihrem Start in die erste Saison als Vollbetrieb. „Bock auf Ziegen“ ist eine Doku über den Traum vom einfachen Leben und darüber, ob Idealismus und Familiensinn wirtschaftlichen Zwängen standhalten kann.
Duration 29 min. Year of origin 2013
140
Name of the movie Hinoki Farm
Country of origin Germany
Director Akiro Hellgardt
Screenplay Akiro Hellgardt
Summary  After their retirement from company employment about 15 years ago Mrs. and Mr. Kikuchi left Tokyo and started a new life in the rural and mountainous region of the island of Kyushu in Japan. They built up the Hinoki Farm with all buildings, garden and the fields with their own hands. A study of daily work and the simple things in life. A way of life in old age.
Duration 29 min. Year of origin 2013
141
Name of the movie Hier und Heute – Ist das noch tragbar?
Country of origin Germany
Director Alexandra Hostert und Marko Rösseler
Screenplay Alexandra Hostert und Marko Rösseler
Summary Další díl německé dokumentární série "Tady a teď", tentokrát s názvem "Je to stále ještě přijatelné?" Film vypráví o levném nakupování oblečení.
.Schuhe für drei Euro? Ja, das geht. Die junge Frau packt gleich mehrere davon in ihren Einkaufsbeutel. Sie hat bereits 15 Paar davon zu Hause stehen. Warum noch mehr davon? "Die kann man zu allem tragen." Mehrere Pullover, das Stück für acht Euro? Schnell wandern sie in den grauen Beutel. Der wird voll - und das ist normal bei den meisten Primark-Kunden. Die junge Frau wird für die vollen Tüten weniger als 60 Euro zahlen müssen. Und genau das ist das Konzept: viel für wenig Geld. Taschengeldkompatibel - so soll ein Primark-Einkauf sein. Aber interessieren sich die Kunden dafür, woher die Mode kommt und wer den Preis für den grenzenlosen Billig-Konsum zahlt? Die Reporter von HIER UND HEUTE haben sich intensiv vor Deutschlands größter Primark-Filiale in Essen umgeschaut. Sie haben einen Primark-Fan beim Einkauf durch die "heiligen Hallen" begleitet. Sie haben gefragt, warum es die jungen Kundinnen nicht stört, dass es in der Filiale intensiv riecht. "Nach de m Einkauf muss man es halt gut durchlüften." Die Reporter haben in die Kleiderschränke von Mädchen geschaut, die regelmäßig fast ihre gesamte Garderobe in die Altkleidersammlung stopfen und sich neue Sachen kaufen. Sie ließen sich erklären, warum ein Foto von Primark-Tüten bei Facebook "geliked" wird. Und sie waren bei einem Haul hautnah dabei. Was das ist? Eine junge Frau filmt sich und ihren Einkauf und stellt das dann ins Netz: als kostenlose Werbung für den Konzern, der Milliarden umsetzt. Warum sie das tut? Irgendwie hofft sie, ein bisschen berühmt zu werden.
Duration 14 min. Year of origin 2013
142
Name of the movie A Town Called Success
Country of origin Taiwan
Director Frank Smith
Screenplay Frank Smith
Summary  A Town Called Success follows the lives of a group of harpoon fishermen from Chenggong(literally known as “Success”), Taiwan. In their late 50’s and 60’s, these men battle giant Marlin in high seas and storms with a 20-kilo spear and their ability to spot a fin in the dark waters. No sonar, no industrial equipment – just the skill of a hunter. The crew’s captain Chen Yong Fu is a local legend – but in a dying trade. The crew is joined by a local scientist who is fighting to protect the majestic Marlin and Swordfish that thrive in Taiwan’s waters, together fishermen and scientist have created a unique Taiwanese story. This film is a visual celebration of Taiwan’s coastal identity, it tells the story of Taiwan as a fishing nation – of social change, economic growth, of industrial fishing fleets and unsustainable demands for fish. With growing pressure on fisheries worldwide, this film tells of how locals are adapting and fighting to preserve their cultures and the oceans around Taiwan. It is a tale of the last spear fishermen of Chenggong.
Duration 75 min. Year of origin 2013
143
Name of the movie Hier und Heute – Familie Wildgans auf der Spur
Country of origin Germany
Director Markus Waeder
Screenplay Markus Waeder
Summary Sie kommen jedes Jahr zu Hunderttausenden aus dem fernen Russland an den Niederrhein. Blessgänse, die auf den Seen und Wiesen entlang des Rheins den Winter verbringen. Genau beobachtet von Andrea Koelzsch und Gerard Muskens. Die beiden Forscher wollen viel mehr über die Zugvögel erfahren als bisher bekannt ist. Sie wollen einzelne Gänsefamilien mit Spezialsendern ausstatten und so viele neue Details über ihr Leben erfahren. Dazu arbeiten sie mit niederländischen Gänsefängern zusammen. Spezialisten, von denen es nur noch wenige gibt. Reporter Markus Waerder hat sich mit den Forschern auf die Spur der sibirischen Wildgänse begeben.
Duration 14 min. Year of origin 2013
144
Name of the movie Hier und Heute – Platz für gelebte Träume
Country of origin Germany
Director Arnd Güttgemanns
Screenplay Arnd Güttgemanns
Summary Seit mehr als 30 Jahren lebt Andreas Dilthey seinen Traum: Damals, als Student der Architektur, investierte er geerbtes Geld in ein Grundstück auf dem Land in der Nähe von Aachen. Im Laufe der Zeit baute er ein „Paradies“ mit Häusern in Lehmbauweise und gründete einen ökologischen Bauernhof. Mit einer Kapelle, einem Ententeich, den Ställen und viel Weidefläche für Ziegen, Esel, Enten und Hühner „Vier Linden“nennt er sein Reich Aufgewachsen ohne Geldsorgen als Nachfahre einer Textil-Dynastie geht er seinem alternativen Lebensgefühl nach und versorgt sich autark auf seinem Stück Land. Das Gemüse wird selbst angebaut und landet auf dem eigenen Tisch. Ein Kräutergarten ersetzt den Gang zur Apotheke und die Eier kommen aus dem eigenen Hühnerstall. Um auch jungen Menschen zu zeigen, dass diese Art der Selbstversorgung heutzutage möglich ist, lädt Andreas Dilthey das ganze Jahr über Praktikanten jeweils für mehrere Wochen in seine Dorfgemeinschaft ein, um beim Ernten und bei der Tierzucht zu helfen. So ist auch die 37-jährige Jana Koppert auf den Hof des 20 Jahre älteren Architekten gekommen. Sie bleibt wohl für länger, weil inzwischen Liebe mit im Spiel ist: Jana und Andreas sind ein Paar. Autor Arnd Güttgemanns hat die naturliebenden Idealisten in ihrem bewohnten „Freilichtmuseum“ im Alltag begleitet. Sein Film zeigt, dass es manchen Menschen offenbar gelingt, ihre Träume zu leben.
Duration 29 min. Year of origin 2014
145
Name of the movie Hier und Heute – In den Wäldern unter Bäumen
Country of origin Germany
Director Marion Kainz
Screenplay Marion Kainz
Summary  Ein Wald. Regen. Planen. Zwischen Bäumen gespannt. Darunter liegen Menschen in dicke Schlafsäcke gehüllt. Sechs Menschen aus den Städten und Felix von Schönebeck von der „Draußenzeit“ Münster, der diese Wildniswanderung im Teutoburger Wald leitet. Sie möchten die Natur erfahren und sich selbst. Ihre Sinne werden wach, sie fühlen sich lebendig. Am Ende hören sie die Tiere ganz nah bei sich. Weil sie nun empfinden ein Teil vom Wald zu sein.
Duration 29 min. Year of origin 2014
146
Name of the movie Hier und Heute – Unter Strom
Country of origin Germany
Director Kai-Hendrik Haß
Screenplay Kai-Hendrik Haß
Summary Keine Reichweite, viel zu teuer und wo kann man überhaupt tanken? Elektroautos haben in Deutschland keine große Lobby. Autohändler wie Thomas Bruss aus Wuppertal waren sich lange sicher: „Elektroautos will kein Schwein haben“. Auch für Danica Dannenberg und Nino Zeidler waren E-Autos bis vor einigen Monaten ganz weit weg: Aber als der bekennende „PS-Fan“ Nino zum ersten Mal einen E-Flitzer testete, war es geschehen: Beschleunigung, Spaß am Fahren – das überzeugte auch seine Frau. Jetzt sagt sie: „Autofahren kann ja sogar Spaß machen – besonders, wenn ich mal wieder einen BMW an der Ampel stehen lasse“. Auf Kurzstrecken alles kein Problem – aber auf der Langstrecke? Beim ersten Mal brauchte das Paar nach Hamburg gute zwölf Stunden. Auf den Wutausbruch folgte bei Danica aber die Erkenntnis: „Beim Warten aufs Laden kann man wunderbar endschleunigen“. Reporter Kai-Hendrik Haß hat die Elektropioniere in der Stadt und auf großer Überlandfahr t begleitet.
Duration 14 min. Year of origin 2014
147
Name of the movie Hier und Heute – Leben vom Überfluss
Country of origin Germany
Director Kai-Hendrik Haß
Screenplay Kai-Hendrik Haß
Summary  „Ich fasse es nicht!“ Sebastian Engbrocks hat wieder einen bis oben hin gefüllten Container entdeckt. Auf dem Hinterhof des Supermarkts in der Düsseldorfer Innenstadt jagt der 34-Jährige nach Lebensmitteln. Egal, ob Bananen, Kartoffeln, Milch oder Yoghurt. Kiloweise werfen die Supermärkte Ware weg, selbst wenn sie nur wenig beschädigt oder kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist. 20 Millionen Tonnen Lebensmittel landen so nach Angaben der Welthungerhilfe jedes Jahr allein in Deutschland in der Tonne. Sebastian will diese Verschwendung nicht mehr mitmachen. Er ist spät abends als so genannter Mülltaucher oder Containerer unterwegs. Fast immer macht er fette Beute. Sonja Demant würde auch gerne mal wieder aus dem Vollen Schöpfen. Die 35-jährige Soesterin hat gelernt, mit wenig zufrieden zu sein. Der Pulli, den sie gerade für 3,50 Euro im Sozialkaufhaus entdeckt hat, ist ein Schnäppchen. Seit rund fünf Jahren lebt Sonja Demant von Hartz IV. Bevor sie i hren Job aus psychischen Gründen an den Nagel hängen musste, hatte die gelernte Hauswirtschafterin immer genug Geld. Jetzt muss sie sich mühsam ein Taschengeld dazu verdienen. Die Arbeitsmaßnahme im Sozialkaufhaus bringt gerade mal 1,50 Euro pro Stunde. Perspektive auf eine feste Anstellung hat sie nicht. Reporter Kai-Hendrik Haß hat Sebastian Engbrocks beim Containern und Sonja Demant beim Stöbern begleitet.
Duration 14 min. Year of origin 2012
148
Name of the movie Hier und Heute - Häuschen voller Energie
Country of origin Germany
Director Kai-Hendrik Haß
Screenplay Kai-Hendrik Haß
Summary  Aufgeben ist nicht sein Ding - das muss man klar sagen. Seit gut vier Jahren versucht Joachim Gaik aus Herten ein Plus-Energiehaus zu bauen. Sein Eigenheim soll mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Bis heute ist das sein Traum geblieben. Der 36-jährige Feuerwehrmann ist eine Art Daniel Düsentrieb für erneuerbare Energien: Solaranlage, Pelletofen, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Styroporsteine, Wasserversorgung mit Regenwasser und dergleichen mehr. Es gibt fast keine alternative Idee, die Joachim Gaik nicht ausprobiert. Leider wird das Projekt immer wieder von kleinen und großen Pannen überschattet. Joachim Gaik will alle Kräfte mobilisieren, um aus seinem Häuschen, das immer noch viel zu viel Strom „frisst“, doch noch ein kleines Kraftwerk zu machen. Ein halbes Dutzend Energiesparexperten und Reporter Kai-Hendrik Haß haben ihn dabei begleitet.
Duration 14 min. Year of origin 2010
149
Name of the movie DANCE OF WITCHES OF GOD'S THRESHING FLOOR
Country of origin Serbia
Director RUZICA LUKIC
Screenplay RUZICA LUKIC
Summary  Ecology, unfortunately, became a science about garbage. Ecology became a science about what we throw off. There is, however, something in human being which makes him a human, which is imprinted in the human genome. One of these things is the mythology. Sanja Bajic, a psychiatrist, deals with the mythology as a specific form of an ecology of human soul for twenty years. For her, the mythology is a source, firm standpoint and adaptation of the mythological layers of personality into everyday life.
Duration 28 min. Year of origin 2014
150
Name of the movie Aral-Tour International
Country of origin Russia
Director Helen Rubinshtein
Screenplay Helen Rubinshtein
Summary  Two young girls live in steppes, on a place of the dried Aral sea. They do not have normal job and prospects find it. In the town sometimes international tourists come to look at the ecological disaster. Before the girls comes rumor that their friend married a visiting foreigner and soon will go to live in Europe. Aigul and the Mira pick you up by Jeanne and each of them is trying to win its location.
Duration 28 min. Year of origin 2013
151
Name of the movie Hier und Heute - Mit Energie nach oben
Country of origin Germany
Director Kai-Hendrik Haß
Screenplay Kai-Hendrik Haß
Summary  Die Initialzündung kam am Weserdeich. Als Markus Mann Anfang der 90er Jahre als BWL-Student in Bremen die ersten Windräder sah, wurde ihm klar, dass er die Energiewende selbst in die Hand nehmen wollte. „Ich wollte zeigen, dass man es schaffen kann“, sagt der 45-Jährige heute. Eigentlich sollte er in die elterliche Spedition einsteigen. 20 Jahre später ist der Westerwälder Öko-Unternehmer, hat in seinem Heimatdorf Langenbach Windräder und ein kombiniertes Biomasse- und Holzpelletwerk (2001 das Erste der Republik). Der Betrieb auf der heimatlichen Scholle ist kontinuierlich gewachsen, 50 Mitarbeiter beschäftigt Mann inzwischen, macht gut 30 Mio. Euro Umsatz pro Jahr. Seit 2008 vertreibt er unter der Marke „Mannstrom“ sogar eigene Öko-Energie. Seine Geschäfts- und Privatkunden sitzen längst auch in NRW. In seiner Heimat Langenbach ist Markus Mann bekannt wie ein bunter Hund, seine Projekte gelten als bodenständig. Egal, ob er die Wäscherei mit Bio-E nergie versorgt oder eine Genossenschaft gründet: Für den dreifachen Familienvater zählt das regionale Prinzip! Reporter Kai-Hendrik Haß hat den alternativ denkenden Unternehmer begleitet.
Duration 14 min. Year of origin 2013
152
Name of the movie Hier und Heute
Country of origin Germany
Director Thomas Förster
Screenplay Thomas Förster
Summary  Mallorca hat mehr zu bieten als schöne Strände: Fjorde wie in Norwegen, schroffe Gebirge wie die Alpen und Wüsten wie in Arabien. Jürgen Vogt und das Team der WDR-Expeditionen haben sich auf die Suche gemacht – und die Wildnis Mallorcas gefunden. Geier leben nicht nur in Afrika, sondern auch in Mallorca. Im Gebirge der Tramuntana haben Jürgen Vogt und das Team der WDR-Expeditionen in halsbrecherischen Klettertouren die Geiernester gesucht und gefunden. Im Auswilderungszentrum werden Geier mit einer Flügelspannweite von drei Meter untersucht und beringt, ehe sie in die freie Wildbahn der schroffen Berge entlassen werden.
Duration 14 min. Year of origin 2011
153
Name of the movie Hier und Heute
Country of origin Germany
Director Thomas Förster
Screenplay Thomas Förster
Summary  Fast zwölf Millionen Urlauber bevölkern jedes Jahr die Küste der Mittelmeerinsel. Jenseits der Strände gibt es auf der Insel aber auch eine fast unberührte Natur zu entdecken. Jürgen Vogt und das Team der WDR-Expeditionen haben sich auf die Suche gemacht – und die Wildnis Mallorcas gefunden. Nur ein paar Kilometer vom Flughafen Palma entfernt liegt das Wildtierzentrum. Hier werden Tiere fit gemacht für ein Leben in der freien Natur. In den Sümpfen von Albufera fängt Jürgen Vogt zusammen mit einem Biologen Sumpfschildkröten, ein paar Kilometer weiter werden Zugvögel beringt – auf ihrem Flug von Nordeuropa nach Südafrika. Auf einer Tauchexpedition vor der Küste filmte das Team der WDR-Expeditionen Raubfische – und die Invasion der Algen, die unter Wasser im ganzen Mittelmeer Spuren hinterlässt.
Duration 14 min. Year of origin 2011
154
Name of the movie Hier und Heute
Country of origin Germany
Director Marion Försching
Screenplay Marion Försching
Summary  Leben ohne Auto – ein Traum, den sich ein paar hundert Menschen in Köln erfüllt zu haben scheinen. Sie wohnen in einer autofreien Siedlung im Stadtteil Nippes. Vor den Häusern parken Fahrräder, wer längere Strecken zurücklegen muss, benutzt den Bus oder die Bahn. Statt Motorenlärm hört man Vogelgezwitscher – und das mitten in einer Großstadt. Ein Paradies für Kinder, die ungefährdet in der Siedlung spielen können. Die Abhängigkeit vom Auto einfach hinter sich lassen, beweisen, dass man unmotorisiert das Leben besser genießen kann. Das ist die Idee, die hinter der autofreien Siedlung steckt. Aber haben die Bewohner wirklich kein Benzin mehr im Blut? Reporterin Marion Försching ist einfach mal durch die Siedlung gelaufen.
Duration 14 min. Year of origin 2010
155
Name of the movie Wir sind so frei
Country of origin Germany
Director Tanja Reinhard
Screenplay Tanja Reinhard
Summary  „Einfachheit ist der wahre Luxus“, sagt Antonius Becker. Seit 30 Jahren lebt er zusammen mit seiner Frau Inga in einer Wagenburg mitten im Wald. Auch ihre drei Kinder sind hier aufgewachsen. Einen Selbstversorgergarten haben sie der Wildnis im Sauerland abgetrotzt und eine Waldgärtnerei. Als er Inga kennen lernte, war beiden klar: In der Großstadt wollten sie auf keinen Fall leben, das Dorf zu eng. Dann lieber draußen im Wald, in einem engen Bauwagen. Zunächst ohne Strom und fließend Wasser. Ein hartes Leben, aber ein freies, selbstbestimmtes. Von vielen anderen Sauerländern im Dorf werden sie bis heute belächelt. Aber die haben auch Respekt vor den Beckers, weil sie „fleißige Leute“ sind. Die Söhne helfen viel mit, wenn das naturnahe Elternhaus mal wieder repariert oder umgebaut werden muss. „Im ersten Winter entscheidet sich, ob du so leben kannst“, weiß Jörg von Winterfeld. Seine erste frostige Saison im Zirkuswagen ist jetzt vier Jahre her u nd er will nicht mehr anders leben. „Das ist gut für meinen Kopf, hier bekomme ich meine besten Ideen, hier kann ich mich runterfahren vom ganzen Stress.“ Jörg von Winterfeld ist Schauspieler und am Wochenende meist in der ganzen Republik unterwegs. Eigentlich war der Zirkuswagen eine Verlegenheitslösung, denn er musste schnell mal irgendwo wohnen, während der Trennungsphase von seiner Frau. Reporterin Tanja Reinhard hat der Faszination von Freiheit und Abenteuer nachgespürt.
Duration 29 min. Year of origin 2012
156
Name of the movie NON-ORBITAL GRAVITY
Country of origin Poland
Director Marek Stańczyk
Screenplay Marek Stańczyk
Summary Epic story of Industry in vertical & horizontal shots.
Duration 12 min. Year of origin 2014
157
Name of the movie Noc v kaňonu Sumidero
Country of origin Czech Republic, Mexico
Director Petr Tomaides
Screenplay Petr Tomaides
Summary  Film je s lehkou nadsázkou zamyšlením nad smyslem všech podobných dokumentů. Ve většině z nich neustíále celý film čekáme na žraloka, krokodýla nebo sněžného levharta případně jiného živočicha. Dočkáme se v tomto dokumentu překvapení? Jižní Mexiko, stát Chiapas, období dešťů. Legendami opředený kaňon DEL SUMIDERO, jehož stěny se tyčí až do výše jednoho kilometru. Je v pravidelném obležení turisty. A hlavní atrakce? Místní divocí krokodýli! Turisté však kaňon jen proletí na rychlých člunech a nevidí téměř nic. Díky dokumentu tak máme jedinečnou možnost prozkoumat kaňon podrobně. Vydáváme se do tajemného kaňonu v noci s týmem krokodýlích specialistů a plán je jasný: najít po cestě každého krokodýla a chytit ho. Prohlédnout co možná největší část místní populace. Krokodýli mohou být všude a my máme jen malé čelové baterky. Všude je tma a je potřeba dokonce vylézt z lodi a ponořit se až po krk do kaňonu plného krokodýlů...Jak tato situace dopadne? Mj. se také dozvíme jak Steve Irwin narafičil svoje "náhodné" situace v Mexiku. Nebo uvidíme, jak "zhypnotizovat" krokodýla zmáčknutím jeho srdce. Volné pokračování prvního českého filmu o krokodýlech DOTEK MODRÉHO KROKODÝLA. Petr Tomaides
Duration 39 min. Year of origin 2014
158
Name of the movie Ketupa
Country of origin Israel
Director Margarita Balaklav
Screenplay Margarita Balaklav
Summary  Gideon is an ornithologist on an obsessive quest to find the rare nocturnal raptor - Ketupa. At the same time, he is also observing the movements of Ninni, his twelve year old daughter, watching her from a safe distance, as if she was a rare bird. Listening to a late night radio conversation will motivate him to begin his emotional quest.
Duration 20 min. Year of origin 2012
159
Name of the movie Babaga
Country of origin Israel
Director Gan de Lange
Screenplay Gan de Lange
Summary  Babaga, a strange and wild woman, lives in the forest. Wandering around, she finds the body of a handsome young man. She brings him back to life and nurses him and in time they grow close. Before exposing his blind eyes, she will try to make herself worthy of love.
Duration 26 min. Year of origin 2013
160
Name of the movie Nock - Mountains at Heaven's Door
Country of origin Austria
Director Waltraud Paschinger
Screenplay Waltraud Paschinger
Summary Můžete si myslet, že jsi v Irsku, můžete cítit rozlehlost Kastilie ve Španělsku, ale nikdy nepoznáte, že jste v srdci rakouských Alp: Nock hory jsou - geologicky - nejstarší krajina v Rakousku. Po sto milionů let se krajina kolem nich zvadala a padala, zatímco samotné hory se sotva pohnuly. Stejně je tomu u harmonického soužití divoké přírody a venkovské kultury po tisíce let. Zahalený v jemných oblacích krouží hladké zelené vrcholky hor, tam je klid do tohoto regionu, díky kterému je snadné uvěřit, že nejste daleko od brány nebeské.
 You might think you were in Ireland, you might sense the vastness of Castile in Spain, but you'd never believe this was the heart of the Austrian Alps: The Nock Mountains are - geologically - Austria's oldest landscape. For a hundred million years, the land around them has risen and fallen, while the mountains themselves hardly moved. And for the past thousand years, the same has been true of the harmonious co-existence of wild nature and rural culture. Wreathed in gentle clouds circling the smooth green mountain tops, there is a serenity to this region that makes it easy to believe you're not far from heaven's door.
Duration 52 min. Year of origin 2013

123

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information