Facebook logo

The overview of the movies registered for the International Movie Festival EKOFILM


Sorting descendingSorting ascending
101
Name of the movie Bylo nebylo
Country of origin Czech Republic
Director Eva Gargašová
Screenplay Eva Gargašová
Summary

Pohádka nepohádka.

Duration 4 min. Year of origin 2011
102
Name of the movie S KOPOVMI NA DIVIAKY
Country of origin Slovakia
Director Rastislav Dobrovodský
Screenplay Rastislav Dobrovodský
Summary
Kontroverzný dokument plný nevšedných scén z poľovačiek na diviaky. Desiatky úlovkov, hlboké zážitky strelcov, ale najmaťažká práca v pozadí lovu - v pohone. Obdivuhodné výkony, kroté odvázajú honci no hlavne lovecké psy. Tak možno v krátkosti popísať dokumentov bretov dobrovodských S KOPOVMI NA DIVIAKY. Je olove diviakov a šeliem za pomoci slovenských kopov, o tom aké vlatne sú tieto psy, o tom ako sa správajú vo svorke či pri kontakteso zverou. Hodinový dokument je plný vzrušenia, stupňujúcého sa napatia,a le aj krvavej smrti, bez ktorej sa skutočný lov nezaobídne..
Duration 59 min. Year of origin 2012
103
Name of the movie Pravda o mayském kalendáři
Country of origin Czech Republic
Director Silvia Šiveňová
Screenplay Silvia Šiveňová
Summary  Majský kalendár a rok 2012 majú jednu spoločnú vec. Strašia a zároveň fascinujú ľudí. Ja som sa rozhodla tomu prísť na klb, vypraviť sa do Mexika a podať hlasenie vo vtipom krátkom snímku o ceste za pravdou.
Duration 11 min. Year of origin 2012
22
Name of the movie The Most Precious
Country of origin Georgia
Director Joseph (Soso) Bliadze
Screenplay Joseph (Soso) Bliadze
Summary The film is about a beggar boy, who lives in non-functioning trolleybus. His regular begging place is opposite the laptop shop. Every day he stands there watching his beloved red laptop. His life changes when “he’s” notebook is bought by a young boy, as a present for his wife.
Duration 28 min. 20 sec. Year of origin 2012
01
Name of the movie The last guardian
Country of origin Spain, Czech Republic
Director Federico Szarfer
Screenplay Daniel Wagensberg
Summary A journey in search of personal identity reveals a history stretching from Spain all the way to the Czech village of Batelov, whose “Wild West” heroes have found eternal rest at the local Jewish cemetery. Grandfather Moritz, whose picture inspired the film, lives on in the memory of old “Sheriff” Mirabelski – a mediator of remarkable historical moments.
Duration 12 min. Year of origin 2011
02
Name of the movie My fores
Country of origin Belgium
Director Sébastien Pins
Screenplay Sébastien Pins
Summary  “ With the view of a child, travel throughout the forest to discover its magic, its mysteries and its meetings…”
Duration 7 min. Year of origin 2012
03
Name of the movie 5 Ways 2 Die
Country of origin Cyprus
Director Daina Papadaki
Screenplay Fanos Christophides
Summary  Makis explores different ways of death, struggling to achieve the most ideal result.
Duration 15 min. Year of origin 2013
04
Name of the movie A Woman From Fukushima
Country of origin Japan
Director Yumiko Hayakawa
Screenplay Yumiko Hayakawa
Summary Dnes jepohroma pro Fukušimě . Jeden denpohroma pro všechny ... Setsuko Kida ztratila způsob života kvůli Velké východní Japonsko zemětřesení a následné katastrofě Fukushima Daiichi jaderné elektrárny 11. března 2011.Japonská vláda tvrdila , aby byl vyřešen katastrofu , ale i teď ozářené vody i nadále proudit přímo do moře . Dokonce ivelmi strach z radiace neviditelné pouhým okem způsobila rozepře v komunitách a rodinách . Určeno zabránit druhé Fukušima , Setsuko přišel promluvit . A jak jsme slyšeli její slova , co jsme si myslet a jak se budeme žít ? Část 1. V důsledku jaderné katastrofy Setsuko Kida byl nucen ze svého domova v Tomioka , Fukushima . Zde se mluví o svém domově a rodině , od budování svého domu v těsné blízkosti Fukushima Daiichi jaderné elektrárny , aby její syn pracuje v jaderné elektrárně , se změnami ve vztazích s manželem v důsledku jaderné havárie , stejně jako její aktuální myšlenky směrem k " Japonsko " od stávat" jaderná evakuovaný " . Až teď , když byla umístěna v médiích jako " matka pracovníka jaderné elektrárny " , tento film přesouvá pozornost k zvýraznění její měnící se vztah s manželem . Rozvíjející se z jejího vlastního uloženy izolovaně , Setsuko nese nový vítr , když přijde zvýšit hlas . Část 2 V červenci 2013 Setsuko kandidoval jako kandidát na domě radních voleb . Co bylo hnací Setsuko , aby se takový problém ? V tepla větší než 35 stupňů Celsia , jsme ji sledovat na předvolební stezce přes přeplněných nákupních ulic Ginza , Tokio . Běh na volbu s anti - nukleární zprávy , otázky , které jí čelí po této cestě může být řekl, aby bylodrazem širší japonské společnosti . Od jejího manžela protivníka jeho " manželka ", spojující volby , odmítnutí hromadnými sdělovacími prostředky , aby se odkazují na ni jako " uprchlík jaderné katastrofy " . Zde budeme sledovat konfrontaci mezi ženou přestěhoval do mluvit , a strukturu japonské společnosti , která má nadále podporovat jadernou energii .

 Today a disaster for Fukushima. One day a disaster for all… Setsuko Kida lost her way of life due to the Great East Japan Earthquake and subsequent Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant disaster on 11th March 2011. The Japanese government has claimed to have resolved the disaster, but even now irradiated water continues to flow directly into the sea. Even the very fear of radiation invisible to the eye has caused rifts in communities and families. Determined to prevent a second Fukushima, Setsuko has come to speak out. And as we hear her words what are we to think and how are we to live? Part 1 As a result of the nuclear disaster Setsuko Kida was forced from her home in Tomioka, Fukushima. Here she talks about her home and family, from the building of her house close to the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, to her son working at the nuclear power station, to the changes in relations with her husband as a result of the nuclear accident, as well as her current thoughts towards “Japan” since becoming a “nuclear evacuee”. Up until now, having been sited by the media as "the mother of a nuclear plant worker", this film shifts the focus to highlight her changing relationship with her husband. Emerging from her self imposed isolation, Setsuko carries a new wind as she comes to raise her voice. Part 2 In July 2013, Setsuko stood as a candidate for the House of Councilors elections. What was driving Setsuko to take such a challenge? In heat exceeding 35 degrees centigrade, we follow her on the campaign trail through the crowded shopping streets of Ginza, Tokyo. Running for the election with an anti-nuclear message, the issues which she faces along this road may be said to be a reflection of wider Japanese society. From her husband opposing his “wife” joining the election, to the mass media's refusal to refer to her as a “refugee of nuclear disaster”. Here we observe the confrontation between a woman moved to speak out, and the structure of Japanese society which has continued to support nuclear power.
Duration 56 min. Year of origin 2014
04
Name of the movie A Woman From Fukushima
Country of origin Japan
Director Yumiko Hayakawa
Screenplay Yumiko Hayakawa
Summary Today a disaster for Fukushima. One day a disaster for all… Setsuko Kida lost her way of life due to the Great East Japan Earthquake and subsequent Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant disaster on 11th March 2011. The Japanese government has claimed to have resolved the disaster, but even now irradiated water continues to flow directly into the sea. Even the very fear of radiation invisible to the eye has caused rifts in communities and families. Determined to prevent a second Fukushima, Setsuko has come to speak out. And as we hear her words what are we to think and how are we to live? Part 1 As a result of the nuclear disaster Setsuko Kida was forced from her home in Tomioka, Fukushima. Here she talks about her home and family, from the building of her house close to the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, to her son working at the nuclear power station, to the changes in relations with her husband as a result of the nuclear accident, as well as her current thoughts towards “Japan” since becoming a “nuclear evacuee”. Up until now, having been sited by the media as "the mother of a nuclear plant worker", this film shifts the focus to highlight her changing relationship with her husband. Emerging from her self imposed isolation, Setsuko carries a new wind as she comes to raise her voice. Part 2 In July 2013, Setsuko stood as a candidate for the House of Councilors elections. What was driving Setsuko to take such a challenge? In heat exceeding 35 degrees centigrade, we follow her on the campaign trail through the crowded shopping streets of Ginza, Tokyo. Running for the election with an anti-nuclear message, the issues which she faces along this road may be said to be a reflection of wider Japanese society. From her husband opposing his “wife” joining the election, to the mass media's refusal to refer to her as a “refugee of nuclear disaster”. Here we observe the confrontation between a woman moved to speak out, and the structure of Japanese society which has continued to support nuclear power.
Duration 56 min. Year of origin 2014
05
Name of the movie ERIKIT, diary of a trip to another world
Country of origin Czech Republic
Director František Mach
Screenplay František Mach
Summary  Film je cestou, která je jedním z uskutečněných dětských snů a otcovských slibů. Míst kam lidská noha ještě nevkročila rychle ubývá, avšak severovýchodní Sibiř skrývá za stopami minulosti nepředstavitelné bohatství v těch nejextrémnějších podobách. Skupinka Čechů a Jakutů se vydává na cestu srdcem republiky Sacha do nejodlehlejšího pohoří severu, v němž pramení nejhůře dostupná řeka Sibiře, Erikit. Ta se pak stává cestou do světa patřícího duchům tajgy, kde místa nenesou jména, kde internet je neznámé slovo, a kde příroda rozhoduje o životě
The film is a journey, which is one of the underlying childhood dreams and promises of the fathers. Places where man has gone before rapidly declining, but northeastern Siberia lies behind traces of the past unimaginable wealth in the most extreme forms. A group of Czechs and Yakut is a journey through the heart of the Republic Sacha most remote mountains in the north, where the river comes the hardest available Siberia, Erikit. It then becomes a way of belonging to the world of spirits taiga, which bear the names of places where internet is an unknown word, and the nature of life decisions
Duration 50 min. Year of origin 2013
06
Name of the movie Bekendor
Country of origin Ukraine
Director Anastasiya Kharchenko
Screenplay Anastasiya Kharchenko
Summary Film představuje zvláštní svět rybářské vesnice Bekendor v Besarábijské vinařské oblasti na Ukrajině a její každodenní radosti, starosti, klidný život, odvážné charaktery, skutečné lidské ctnosti a každodenní boj s mořem.
The film features the special world of the Bekendor fishing village of Bessarabian wine lands (Odessa region, Ukraine) with its daily joys and concerns, calm life and courageous characters, real human virtues and daily struggle with the sea.
Duration 30 min. Year of origin 2013
07
Name of the movie The Gardens of St George
Country of origin Great Britain
Director Alistair Oldham
Screenplay Alistair Oldham
Summary The Asylum Seeker’s Allotment Project is enclosed by hedgerows in the St George area of Bristol. The allotment is used by political asylum seekers from all around the world, as a space where they can come together to learn horticultural skills and where they can enjoy a communal and peaceful space to offer some respite from their social alienation.
Duration 17 min. Year of origin 2013
08
Name of the movie Saving Suwarrow's Seabirds
Country of origin Australia
Director Nick Hayward
Screenplay Nick Hayward
Summary Tým ochránců přírody cestuje napříč rozlehlým Pacifikem, aby zachránil svatyni mořských ptáků od krysího zamoření. Aby dosáhl svého cíle, bojuje s terénem a počasím.
A team of conservationist travel across the broad expanse of the Pacific Ocean, to save a vital seabird sanctuary from an infestation of invasive rats. They battle the terrain and the weather to achieve this goal.
Duration Year of origin 2014
09
Name of the movie Jardín de Piedras
Country of origin Chile
Director Víctor Cabrera / Cristian Caradeuc
Screenplay Víctor Cabrera / Colectivo Pinte Paisajes
Summary  Pinte is a small rural town located in the Valley of Huasco, north of Chile, a place inhabited by simple people, possessing valuable cultural traditions and a deep knowledge of the territory in which they live, but unfortunately it's disappearing. The effort of a group of young architects to implement a sustainable tourism project encourages community, however, the initiative will be seriously threatened by a factor that was not in his plans, but that will definitely change the fate of the project.
Duration 43 min. Year of origin 2013
10
Name of the movie PEACE in the triangle of death
Country of origin Slovakia
Director Jozef Jenčo
Screenplay Jozef Jenčo
Summary KLUĎ je divadlo, které vzniklo v obci Kladzany nacházející se přesně ve středu výrazně znečištěné oblasti na východním Slovensku nazývané trojúhelník smrti. Tento trojúhelník tvoří 3 fabriky - Bukóza Vranov - Chemlon Humenné - Chemko Strážske. V tomto filmu je zachycena smutno-směšná snaha divadla bojovat se znečištěním životního prostředí prostřednictvím divadla, která se překrývá s osudy jednotlivých divadelníků i obyvatel, kterých se tento problém bytostně dotýká. 
PEACEPEACE of Mind is a theater that originated in the village Kladzany located exactly in the middle of significantly polluted area in Eastern Slovakia called triangle of death. This triangle consists of three factories - Bukóza Vranov - Chemlon Humenne - Chemko. This film is captured sad-funny theater effort to fight environmental pollution through theater, which coincides with the fate of individual theater artists and residents that this problem is inherently concerned.
Duration 35 min. Year of origin 2013
11
Name of the movie One year of Chamois´s Century
Country of origin Czech Republic
Director Štěpán Mikulka
Screenplay Štěpán Mikulka
Summary In 2013, 100 years have now passed since the arrival of chamois to Jeseníky (1913-2013). Chamois in Jeseníkách in recent years, much debated, especially in terms of originality, or not original species. Although the discussions were often very stormy, finally managed to find for all parties engaging an acceptable solution. The actual chamois but after all this time did something similar not know. Beyond just "solved" its existence directly, in the mountains. A uneasy about his lot in life tells my film
 V roce 2013 uplynulo právě 100 let od přivezení kamzíka horského do Jeseníků (1913-2013). Kamzík horský v Jeseníkách byl v posledních letech velmi diskutovaným tématem, a to zejména co se týče původnosti, či nepůvodnosti druhu. I přesto, že diskuze byly mnohdy velmi bouřlivé, nakonec se podařilo najít pro všechny zaangažované strany přijatelné řešení. Samotný kamzík však po celý tento čas neměl o něčem podobném ani potuchy. Dál jen "řešil" svou existenci přímo, tedy v horách. A o jeho nelehkém životním údělu vypráví můj film
Duration 39 min. Year of origin 2013
12
Name of the movie Anima mundi
Country of origin Norway
Director Skule Eriksen
Screenplay Skule Eriksen
Summary V této klidné a poetickým dokumentem z izolovaného výskytu buku v západní Norsko, filmový režisér Skule Eriksen zkoumá měnící se výrazy lesa přes rytmu, světla a nálady. 
In this quiet and poetic documentary from an isolated occurrence of beech in Western Norway, film director Skule Eriksen explores the changing expressions of a forest through rhythm, light and mood.
Duration Year of origin 2014
13
Name of the movie Morocco
Country of origin Maroco
Director Petr Kotula
Screenplay Petr Kotula
Summary  Jedná se o krátký cestovatelský sestřih, který má zachycovat vše podstatné, co se přihodilo na naší cestě.
It is the traveler's short cut that should be recorded everything important that happened on our way.
Duration 6 min. Year of origin 2014
14
Name of the movie Aladdin and The Magic Bin
Country of origin Serbia
Director Zikica Jovanovic
Screenplay Zikica Jovanovic
Summary Více než 20 let, každé ráno Aladdin čistí jeho město. S pomocí svého koštěte a koše, které jsou magické, čistí odpad a necítí se unavený. Film má za cíl povznést ekologický smysl o prostředí. 
More than 20 years,every morning Aladdin is cleaning his city. With the help of his broom and a bin which are magical he cleans the garbage and does not feel tired. The film has the aim to rise ecological sence about the enviroment.
Duration 7 min. Year of origin 2014
15
Name of the movie As You Sow
Country of origin Czech Republic
Director Lenka Ivančíková
Screenplay Lenka Ivančíková
Summary  Jak se do lesa volá ... je klasický animovaný příběh inspirovaný nejen pohádkami a mýty východní Evropy, ale i její krásnými, strašidelnými lesy, kouzelnými bytostmi, lidovou moudrostí a hudbou. Chudý sedlák se vybere do lesa jen s jednoduchým přáním, ale brzy zapomene, pro co vlastně jel. Propadne ho chamtivost a sobeckost. Nicméně sedlák není v lese sám. Přebývat zde lesní bytosti a pokud je někdo vyruší, tak se z lesa ozývá ...
As You Sow ... is a classic animated story inspired not only a byword mythus Eastern Europe, but also its beautiful and spooky woods, fairy creatures, People's wisdom and music. The poor farmer was taken to the woods with only the desires simple, well soon forgets, for what actually went. Ambushes him by greed and selfishness. But the farmer is not alone in the woods. Being the creature from the woods, and if someone disturbs them and was heard from the mountain ...
Duration 6 min. Year of origin 2013

1...3456789...23

|
The organizers:

The Citizen Association
Perseus

Chelčického 531/3
702 00 Moravská Ostrava

Tel.: +420 777 890 271
Email: produkce@ekofestival.cz

NEWS

Didn’t you make it to Ekofilm? Visit its echoes

The Centre of Culture Průhon in Prague 6 is returning to this year’s 40th International Festival Ekofilm 2014. Between 23rd and 25th October the centre will organise Echoes of Ekofilm. “The festival offers a wide range of interesting films. The main theme is in particular responsible consumption. Viewers will learn tips how to live being more considerate towards the environment. The Ekofilm programme will be suitably complemented with fun and educational activities which can be joined by visitors of any age,” invite event organisers, adding that the admission fee to the Echoes of Ekofilm is voluntary.

More information

Ekofilm will bring several exhibitions

The program of Ekofilm film festival includes several interesting exhibitions. In the foyer of the Akord culture house, an interactive exhibition Water and its Animals will take place. In the foyer of the Vesmír cinema, not only boys will certainly be intrigued by the exhibition called Man and Nature Influence Each Other, or: From the Slide Rule to a Supercomputer. It is organized by the VŠB – Technical University of Ostrava. “This exhibition is actually a brief history from human-conducted arithmetic to a supercomputer that is able to calculate things we cannot even imagine. There you will be able to see a supercomputer model as well as six information panels. The exhibition will be on display throughout the festival and it is intended for general public – visitors of all ages,” said the co-organizer Bohuslava Dostálová. The Ostrava Museum is organizing the exhibitions Year of Farming Families and Year of Crystallography (with crystals, minerals and photos of crystals). The Amos Family Care Center has prepared an exhibition called Birds on Land and Water. And last, but not least, the Faculty of Science of University of Ostrava invites all nature lovers to the exhibition Water in a Thousand Forms.

More information